Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Výkladový slovník

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
první předchozí
ze 2
poslední

PADACÍ, ZVODITÝ MOST

koncová pohyblivá část mostní konstrukce, ovládaná z brány hradu; most byl nejčastěji zavěšen na řetězech, navíjených rumpálem přes kladky, umístěné ve dvou otvorech v rozích vpadliny padacího mostu. Vzácnější jsou jiné dva typy padacího mostu: stěžejkový, zdvíhaný dvojicí rovnoramenných pák (stěžejek), jež prozrazují vysoké drážky nad portálem vjezdu, a kolébkový, fungující na principu „kolébky", dvouramenné páky, který umožňoval v uzavřené poloze nejen zakrýt bránu přední stranou mostovky, ale současným sklopením její druhé poloviny odkrýt propadliště (vlčí jámu) v průjezdu.

PALISÁDA

dřevěná hradba, tvořená řadou svisle kladených, do země zaražených sloupů nebo kůlů, nahoře zahrocených

PANELACE, PANELOVANÍ 1

PANELACE, PANELOVANÍ

obloženi stěny dřevěnými deskami (panely) nebo dekorativní způsob členění plochy stěny orámovanými poli, napodobující tuto techniku. V gotice je oblíbenou formou p. kružbová

PARKÁN

volné prostranství mezi patou hradební zdi a hranou příkopu, případně parkánovou zdí, nižší než vlastní hradba, jež tuto hranu sleduje.

PARTER

rovinná část zahrady, rozdělená na pravidelné záhony, charakteristická pro francouzský park s přísně geometrickým uspořádáním

PAS

klenutý oblouk, který odděluje jednotlivá travé křížové klenby nebo vzpírá valenou klenbu

PASTOFORIUM

schránka hostie v podobě malé věžovité architektury umístěné volně nebo při stěně presbytáře, srovnej sanktuarium

PAŠIJE

"passio - utrpení", pašijový cyklus - ve výtvarném umění soubor námětů Kristova utrpení

PATKA 1

PATKA

v architektuře spodní část sloupu, pilíře, pilastru, p. klenby - konstrukční prvek k uložení klenby do zdiva

PATROCINIU

jméno světce, patrona kostela

PAVILON

drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku

PAVLAČ

otevřená chodba, vysazená vně budovy na krakorcích, konzolách

PAVLÁN

balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os

PERISTYL

vnější sloupový ochoz antických chrámů nebo vnitřní ochoz nádvoří obytných budov

PIANO NOBILE

poschodí vznešené", hlavni podlaží zámku nebo paláce, určené pro honosné reprezentační prostory, velký sál apod., zpravidla umístěné v prvním patře nebo zvýšeném přízemí

PILASTR

svislý architektonický článek vnější fasády budovy s dekorativní funkcí, na rozdíl od lizény opatřený hlavicí a patkou (viz apsida)

PILÍŘ

svislý podpěrný článek čtyřbokého nebo polygonálního půdorysu, zpravidla opatřený hlavicí a patkou

PLACKOVÁ KLENBA (ČESKÁ PLACKA) 1

PLACKOVÁ KLENBA (ČESKÁ PLACKA)

klenba tvořená výsečí kopule nad čtvercovým půdorysem, se segmentovými čely, rozšířená v baroku a klasicismu

PLÁŠŤOVÁ ZEĎ(HRADBA)

hradba zpravidla mohutné konstrukce, převyšující a (chránící) svou hmotou vnitřní zástavbu; často představuje hlavnní ochranný prvek hradu

PLENTA

v architektuře stěna vyzděná z kamene (spojovacího hlínou nebo kladená na sucho), která není samonosná, ale opírá se o těleso valu (u hradišť tzv. čelní kamenná p.) nebo lemuje zaoblené stěny, zemnice, šíje apod.

PODSEBITÍ

obranný ochoz, umístěný v koruně hradební zdi či jiné fortifikační stavbě, s otvory v podlaze ( "bytí pod sebe")

POLOCHOSTROPÝ

neklenutý interiér uzavřeným rovným (plochým) stropem

POLOPATRO

snížené podlaží, zpravidla nad posledním patrem

POLYGON

mnohoúhelník

POLYCHROMIE

mnohobarevnost, zpravidla pestrá barevná úprava povrchu soch, reliéfů, též v architektuře u článků, fasád atd.

PORTÁL 1

PORTÁL

architektonicky zvýrazněný vchod nebo vjez do budovy. Podle tvaru záklenku (oblouku) - půlkruhový (plný), lomený (hrotitý), trojlistý (typ hrotitého), Portálsegmentový (menší než půlkruh), oslí (dvě esovitá ramena, sbihající se ve špičatém vrcholu), záclonový - drapérový (ze dvou či vícevypouklých segmentů, tudorský(tupě hrotovitý) nebo s vodorovným překladem, sedlový (pravoúhlý s koutovými výplněmi) atd. podle typu architektonického orámování - ústupkový, bosovaný, edikulový, šambránový atd.

PORTIKUS

otevřená sloupová předsíň před hlavním vchodem

PORTRÉT

podobizna, zobrazení lidského jedince v individualizované podobě

PREDELA

malovaná deska nebo vyřezávaný reliéf oltáře (viz oltář)

PRESBYTERIUM PRESBYTÁŘ, KNĚŽIŠTĚ, CHÓR

ústřední prostor kostela, kde je umístěn oltář

první předchozí
ze 2
poslední