Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Výkladový slovník

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
první předchozí
ze 2
poslední

KACHEL

základní stavební článek kachlových kamen, zhotovených z pálené hlíny ve dvou zakladních typech - nádobkový s otevřeným krouhlým či pravoúhlým ústím nebo komorový s reliéfně zdobenou čelní vyhřivací stěnou a zadní částí, tzv.komorou.

KALVÁRIE

„calva" - lebka, označení Golgoty, hory Kristova ukřižování; též ikonografický typ: Kristus na kříži s dvojicí ukřižovaných lotrů a postavami P Marie a sv. Jana Evangelisty.

KAMNA

otopné zařízení sloužící k nepřímému vytápéní místnosti, je vytvořeno z keramických kachlů, od 16. století rovněž z litinových plátů. Plocha kamen poskytovala prostor pro reliéfní či později malovanou výzdobu.

KAPITULNÍ SÍŇ

hlavní společenská místnost kláštera (komendy), sloužící ke shromažd'ování celého konventu, slavnostním aktům i pravidelnému čtení

KAPLE

menší sakrální architektura, soukromá bohoslužebná místnost, bez farní funkce. Hradní k., hřbitovní k. atd.

KARTUŠ 1

KARTUŠ

dekorativně orámované oválné či jinak tvarované pole, nesoucí znak, nápis nebo letopočet, popřípadě prázdné, sloužící jako dekorativní prvek v architektuře, malbě, apod.

KARYATIDA

podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže - atlas

KASEMATY

chodby v přízemí či suterénu pevnosti, vybudované uvnitř hradeb jako palebná postavení, sklady atd.

KASTEL

hrad na pravidelném půdorysu se systémem flankovacích věží (bašt)

KAZATELNA

tribuna mezi kněžištěm a lodí kostela, ze které káže kněz; zpravidla se pojí ke stěně nebo sloupu, zastřešuje ji baldachýn. Noha kazatelny může být sochařsky ztvárněna.

KAZETOVÝ STROP

strop složený z kazet, jednotlivých polí s vpadlým středem, často s profilací a reliéfní nebo malířskou výzdobou

KLADÍ 1

KLADÍ

vodorovná konstrukce (tvořená architrávem, vlysem a římsou) spočívající na svislých podpěrách

KLÁŠTERNÍ KLENBA 1

KLÁŠTERNÍ KLENBA

klenba vzniklá kolmým průnikem dvou valených kleneb na půdorysu čtverce, kdy - na rozdíl od klenby křížové - se tlaky svádějí na podpory po celém obvodu. Objevuje se v renesanci.

KLENÁK 1

KLENÁK

stavební článek oblouku klenby (kámen, cihla, tvarovka), k. ve vrcholu oblouku je zpravidla větší, někdy nese znak, letopočet - hlavní k

KLENBA

samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba.

KOMENDA

opevněné sídlo rytířského řádu s prvky hradní a klášterní architektury

KONCHA 1

KONCHA

čtvrtkulová klenba apsidy nebo niky

KONTRESKARPA

vnější strana hradebního příkopu

KONZOLA 1

KONZOLA

ze zdi vystupující nosný architektonický článek, který podpírá římsu, balkón, sochu, klenební žebro, často je dekorativně ztvárněný. K. figurální, vegetabilní, svazková, jehlancová, kuželová

KOPULE 1

KOPULE

klenba nad kruhovým, oválným nebo elipsovým půdorysem

KRAB 1

KRAB

dekorativní prvek gotické architektury ve tvaru svinutého zprohýbaného listu, umistovaný na hranu fiál, opěrných oblouků, štítů nebo vimperků

KRAKOREC 1

KRAKOREC

nosný článek vystupující ze zdi, zpravidla složený ze dvou a více na sebe kladených a odstupňovaných kamenných dílů (mohutnější než konzola), který nese ochoz, balkón, arkýř; prevet (viz arkýř konzola, vpadlina)

KRB 1

KRB

otopné zařízení s otevřeným ohněm, sloužící k ohřevu i částečnému osvětlení místnosti, svým architektonickým a výtvarným řešením podléhá slohovému vývoji, např. tzv. vlašský L a k. renesančního období

KROUŽENÁ KLENBA 1

KROUŽENÁ KLENBA

klenba s žebry vedenými v křivkách, tvořícími složité obrazce; charakteristická pro pozdní gotiku

KRUCHTA (KÚR)

hudební tribuna v západní části kostela

KRUŽBA 1

KRUŽBA

souměrný obrazec, který tvoří dekorativní výplň oblouku okna nebo arkády, zábradlí, tympanonu, není-li ve volném prostoru, mluvíme o liché (slepé) kružbě či kružbové panelaci, např. v ploše stěny, konzoly, hlavice

KRYPTA

podzemní prostor, zahloubený pod chórem kostela, sloužící k uchovávání relikvií nebo k pohřbu významných jedinců

KŘÍDLO

část stavby definovaná průběhem podélné ~ osy, případně ještě výškou či šířkou

KŘÍŽOVÁ KLENBA 1

KŘÍŽOVÁ KLENBA

klenba vzniklá kolmým průnikem dvou kleneb valených, tlaky klenby jsou svedeny do čtyř opěrných bodů v rozích. Hrany v místě průniku mohou být zpevněny žebry. Žebrová křížová klenba je charakteristická pro gotické stavitelství.

KURIE

dvůr

první předchozí
ze 2
poslední